Søk i arkivet

Folketrygd og forsikringsordninger

Bare forsikringen igjen (Foto: Jan Fr. Mack)

Bare forsikringen igjen (Foto: Jan Fr. Mack)

Folketrygd og forsikringsordninger

Mange vet det kanskje ikke selv, men de seiler på langtur uten å være fullt dekket ved sykdom og ulykker. Jeg har vært en av dem. Ofte står det bedre til med båten.

Folketrygden

Hjørnesteinen i personforsikringen for «nordmenn» er Folketrygden. Mange glemmer at dette faktisk er en forsikring som kun er gyldig om visse vilkår er oppfylt.

Undertegnede har vært i kontakt med NAV internasjonal skriftlig og muntlig ved flere anledninger for å samle dette materialet. Ved flere tilfeller har de ikke kunnet svare meg på hvilke regler som gjelder. Dette gjelder særlig ved turer på mer enn ett år. Alle som skal ut med familie i en vesentlig periode, bør innhente skriftlig bekreftelse på hvilke regler som gjelder for dem.

De fleste private forsikringer forutsetter medlemskap i Folketrygden. Det er sikkert unødvendig å forklare mulige konsekvenser av ikke å ha full sykedekning.

NAV Internasjonalt kan ringes på telefon 21 07 37 00, se også nettside. Undertegnede har gode erfaringer med den hjelpen man kan få per telefon.

Generelt

Alle som er bosatt i Norge, og som har lovlig adgang til å ta inntektsgivende arbeid, er pliktig medlem av folketrygden i henhold til folketrygdloven §2.1.

Ingen norske helsetjenester er dekket av folketrygden uten medlemskap.

Dersom man er medlem av folketrygden, dekkes nødvendig behandling innenfor EU/EØS. Man må ta med seg Europeisk Helsetrygdkort fra Norge for å dokumentere denne retten i de andre landene. Utenfor EU/EØS dekkes ikke helsetjenester fra folketrygden.

Med unntak av EU-avtale dekker folketrygd ikke behandling i utlandet. Hjemsendelse dekkes uansett ikke og krever egen forsikring (ref. Helfo).

Under behandles typiske situasjoner for langturseilere.

Turer med varighet inntil ett år

Dersom hensikten er en tur med varighet på inntil ett år, vil mannskapet forbli medlem av folketrygden. Dette gjelder uavhengig av seilingsområde og uavhengig av kalenderår, ref. folketrygdloven §2.1

Dersom turen er planlagt å vare mer enn ett år, opphører medlemskapet på utreisedagen. NB: Det er hensikten ved utreisetidspunktet som er avgjørende. Dette følger av folketrygdloven § 2-14. Det ses bort fra eventuelle korte besøk til Norge.

Kommentar: I mange tilfeller «vet» man ikke hvor lenge man skal bli ute på utreisetidspunktet. Kanskje bestemmer man seg for å dra videre først etter å ha kommet til Karibia. Dersom man faktisk ikke vet er det en dårlig idé å legge en plan for en full jordomseiling ut på internett.

Dersom man er ute mindre enn 6 måneder per år

Man forblir «bosatt i Norge», og dermed medlem av folketrygden forutsatt at man er hjemme 6 måneder eller mer per kalenderår. Dersom man tilfredsstiller dette kravet kan båten være på «tur» så lenge som helst.

6 og 12 måneders reglene gjelder uavhengig om du har bolig i Norge, opprettholder statsborgerskapet og betaler skatt til landet. 

Avtaleland

Dersom du faktisk flytter til et annet land som har avtale med Norge (EØS, USA, Canada...), gjelder litt andre regler, men dette er kanskje ikke det mest aktuelle for langturseilere? Se også.

Frivillig medlemskap

Enkelte grupper kan etter søknad ha rett til å bli frivillig medlem i folketrygden ved opphold utenfor Norge utover det som er beskrevet over, ref. folketrygdloven § 2-8. «Etter søknad» reflekterer en grad av vurdering fra NAVs side.

Dette gjelder følgende grupper:

Pensjonister

Pensjonister med minst 30 års medlemskap i trygden etter fylte 16 år og minst 10 års medlemskap umiddelbart før søknaden om opptak
(NB: dette diskvalifiserer i utgangspunktet de som blir pensjonister etter at de først har vært ute i for eksempel to år). Dette gjelder for alle som har vanlig folkepensjon eller AFP, og grupper som har spesialordninger så som i politiet og forsvaret.

For frivillige medlemskap betales ordinær trygdeavgift sammen med skatten til skattemyndighetene. Dersom personen betaler skatt til Norge er satsen for tiden 2,3 prosent.
Se også NAV publikasjon.

«Ektefelle og barn under 18år som forsørges av, og oppholder seg i utlandet sammen med en person som er medlem i trygden kan, etter søknad, bli medlemmer i trygden med samme trygdedekning som forsørgeren. For ektefellen må noen vilkår være oppfylt (her refereres til tredje ledd i lovens forskrifter, men så langt har ingen kunne fortelle meg nøyaktig hva det medfører).»

I tvilstilfeller har NAV anledning til å vurdere «rimelighet». Pensjonen vil for øvrig bli utbetalt som normalt uansett gyldig medlemskap.

Uførepensjon

Innenfor EØS er det ingen avkortning, men for øvrig må man enten

  • ha frivillig medlemskap for å utbetalt uførepensjon eller
  • ha minimum 20 års botid i Norge (etter fylte 16). Da får du uførepensjon selv om du ikke er medlem av folketrygden

Andre grupper

  • Arbeidstaker i utlandet som er ansatt i en virksomhet med hovedsete i Norge.
  • Har et offentlig oppdrag eller stipend i utlandet.

I praksis har det vist seg nesten umulig for langturseilere som ikke er pensjonister å bli frivillig medlem. Det følgende er generelle kommentarer mottatt fra NAV.

  • «For å bli frivillig medlem kreves det både forutgående trygdetid, samt tilknytning til norsk nærings- og samfunnsliv. Langturseilere som oppholder seg ute mer enn 12 måneder vil ikke fylle vilkårene for frivillig medlemskap.»
  • «Det er sjelden at arbeidstakere/ selvstendige utfører ‘nok’ arbeid til å fylle tilknytningskravet loven stiller.»
  • Merk at disse ordningene uansett er meget kostbare.

Dette betyr selvfølgelig ikke at man ikke kan eller bør søke om man har en grad av formalisert økonomisk tilknytning. Freelance-skriving har dessverre vist seg i praksis å bli avvist med mindre man tilfredsstiller spesielle krav. Fra Norsk Journalistlag: «Er du «ekte» frilanser som får betaling i form av lønn og har flere norske oppdragsgivere, så er du ikke kvalifisert. Men hvis du jobber for bare ett firma, så kvalifiserer du, hvis firmaet betaler arbeidsgiveravgift. NAV Internasjonalt sier og at du da må legge fram et skriv fra en mediebedrift som bekrefter at de har sendt deg ut i oppdrag.»

Et interessant spørsmål er hva som skjer om du driver eget firma fra båten og fortsatt opprettholder rimelig inntekt. kanskje vil søknaden da gå gjennom. Uansett vil ordningen være kostbar (se under).

Om man tilfredsstiller kravet til frivillig medlemskap finnes en oversikt over trygdeavgiftene her.

Om du ikke er medlem så skal du heller ikke betale folketrygdavgift.

Når man kommer hjem fra langtur etter å ha vært ute av folketrygden

 ……blir man umiddelbart medlem av folketrygden i henhold til folketrygdloven §2.1

«Som bosatt i Norge regnes den som oppholder seg i Norge, når oppholdet er ment å vare eller har vart minst 12 måneder. En person som flytter til Norge, regnes som bosatt fra innreisedatoen.»

Syketrygd vil automatisk gjelde fra dag en, men er ikke gyldig for sykdom som har oppstått ute.

For uføretrygd gjelder følgende krav, se her

  • Du må være mellom 18 og 67 år.
  • Du må ha vært medlem av folketrygden i de siste tre årene fram til du ble ufør.

 

Hvor lenge må man være hjemme før man reiser ut igjen?

Hvor lenge må man så være hjemme før man drar ut igjen dersom man kommer hjem etter ett år, evt. mer? Det kan heller ikke NAV svare helt klart på. Man må regne med 12 måneder, men en person hos NAV svarte 6.

‪Eventuelle spørsmål om helsetjenester må rettes til Helfo som korrekt instans.

Om du ikke er medlem så skal du heller ikke betale folketrygdavgift. Se forøvrig Advokaten hjelper deg.

Barnetrygd, også når man får barn underveis:

Også spørsmål om barnetrygd vurderes individuelt av NAV, men retten til barnetrygd opphører normalt dersom utenlandsoppholdet varer eller er ment å vare over 12 måneder. Dersom begge foreldrene og barnet er frivillige medlemmer i folketrygden, opprettholdes imidlertid retten til barnetrygd. Husk meget trangt nåløye beskrevet over.

Studielån i lånekassen når man kommer hjem

Ungdom pass på!
Studielån kan gis til alle som skal studere i Norge og som er medlem av folketrygden. Dersom man skal få studielån for å studere i utlandet må man ha vært bosatt i Norge sammenhengende i to år av de siste fem.

Privat forsikring

For å dekke hjemreise og eventuelt sykdom ute er det helt nødvendig med privat forsikring. De vanlige forsikringene er begrenset til 45-60 dager. Noen kredittkort gir også reiseforsikring dersom mer enn 50% av reisen er betalt med kortet. Noen har spesialisert seg på forsikring av mannskap på langtur:

Med Folketrygd i ryggen:

Gouda Reiseforsikring Nederlandsk, synes solid, men regn med NOK 12 000 for ett år. Er kanskje den viktigste for langturseilere.

Europeiske/IF blandt de største i Norge

Europæiske Rejseforsikring Danmark – gode tilbud for langturseilere. Et mannskap på 2-3 koster typisk vel NOK 20 000 per år.

Gjensidige har reiseforsikring på opptil 180 døgn

World Nomads Dekker world wide, men du må være 66 år eller under. Om man er over 66 kan moderselskapet til World Nomads, Bupa muligens hjelpe.

Den kan også være en ide å se på DAN Europe som egentlig er en ordning for dykkere.

Se også Reisende Familie

Uten Folketrygd

Noen selskap gir forsikring uten at du er medlem av folktrygden. Dette er selvstendige sykeforsikringer som behandler deg på stedet eller der det er billigst/best.

BUPA global Disse vil kunne dekke det meste, også for dem som ikke er medlem av folketrygden. Pris og betingelser beregnes på indiviuelt grunnlag, men for en godt voksen persjon vil beløpet fort nærme seg NOK 100.000 pr. år. Det blir noe billigere pr. person for familier.

HCC Medical Insurance - kjenner ikke pris.

Forsikring for båten

Man kan velge å seile uten kasko, eller eventuelt ha meget høy egenandel. Ansvarsforsikring vil imidlertid ofte være et krav i store, internasjonale marinaer. Det finnes også land som krever ansvarsforsikring, selv om dette er dokumentasjon jeg aldri er blitt avkrevd etter 45 land.

Ansvarsforikring er generelt svært rimelig, og de personlige konsekvensene av å volde skade uten forsikring kan være store mange steder.

De norske selskapene vil skjelden dekke kasko og ansvar «world wide» for båten, selv om jeg vet om tilfeller der Gjensidige har gjort det for «gode kunder» (som mer har lignet på «gode venner»).

Gjenommom Norwegian Broker kan man få forsikring for Europa og frem og tilbake til Karibia.

Pantaenius er kanskje de største innen europeisk båtforsikring. De har svært fleksible ordninger som muligens kan dekke aleneseilere. Kostbare poliser i enkelte farvann. Godt rykte, selv om jeg vet om et tilfelle der de var «vanskelige» etter et lynnedslag. Samarbeider med Norwegian Offshore Racing Club, NORC

Flerer britiske selskap dekker world wide. Disse polisene har begrensninger mht fartsområde, tid på året osv. Med Velos har undertegnede opplevd å få beskjed om at de desverre ikke dekker kasko på Grønland først etter at jeg hadde forlatt New Foundland og var på vei. Generelt er britiske poliser mer restriktive, men også rimeligere.

Også amerikanske selvskap har «world wide» dekning, men disse vil i stor grad kreve inspeksjon av båt ved inngåelse av avtale.

Alle selskap som dekker båten jorden rundt har i varierende grad krav til alder på stående rigg samt mannskapets antall og komeptanse. Det siste ravet synes imidlertid ikke å være overveldende.

Merk at denne artikkelen er under utvikling.

jfm 15.02.15

Gå til toppen