UTLANDET: Valuttakurs kan slå både positivt eller negativt ut på kjøp og salg fra utlandet. (Arkivfoto)
UTLANDET: Valuttakurs kan slå både positivt eller negativt ut på kjøp og salg fra utlandet. (Arkivfoto)

Salg av båt i euro

Hvordan kan man sikre seg mot valutasvingninger ved salg av båt til utlandet? Kontrakten er avgjørende, svarer juristen.

For en tid tilbake inngikk jeg en formidlingsavtale med et firma om salg av min båt. Båten ble annonsert både i Norge og internasjonalt, og det kom etter hvert en Europeisk kjøper. Han kjøpte båten for 375 000 euro med levering og betaling noen måneder frem i tid. Kontrakten ble inngått på engelsk, men skal tolkes etter norsk rett. Jeg ønsket betaling i norske kroner og var skeptisk til valutarisikoen. Formidlingsfirmaet forsikret meg om at eurokursen var stabil slik at denne risikoen var lav. Siden den gang ble euroens verdi negativ i forhold til den norske krona, og bare på en måned falt eurokursen med omtrent 5,5 % fra kontrakten ble inngått. Kan jeg nå gå fra salget eller kreve noen form for prisjustering?

Svar:

Det grunnleggende utgangspunktet er at kontrakter er bindende og må holdes. En rett til å gjøre om salget, eller justere prisen, må i så fall ha grunnlag i kontrakten. Dersom ikke kontrakten inneholder noe slikt forbehold om kursendring eller andre vilkår som omhandler kjøpesummens størrelse eller kursrisiko, så er avtalen bindende. Sagt på en annen måte, vil du anses å ha akseptert den kursrisikoen som avtalen måtte føre med seg. Et mulig grunnlag for kontraktsrevisjon kunne vært avtaleloven § 36, hvoretter en avtale helt eller delvis kan settes til side eller endres «for så vidt det ville virke urimelig eller være i strid med god forretningsskikk å gjøre den gjeldende». Ved denne vurderingen tas det hensyn ikke bare til avtalens innhold, partenes stilling og forholdene ved avtalens inngåelse, men også til senere inntrådte forhold og omstendighetene for øvrig. Generelt er terskelen for å nå frem med et krav om kontraktsrevisjon etter avtaleloven § 36 høy. Av forarbeidene til bestemmelsen følger det at uttrykket «urimelig» må oppfattes som et «ganske strengt kriterium, som det ikke vil være kurant å påberope». Dette er fulgt opp i rettspraksis. Høyesterett har også uttalt at avtaler «som inneholder elementer av spekulasjon eller risiko, kan ikke settes til side alene av den grunn at risikoen slår til». Etter mitt syn skal det altså svært mye til for at en slik avtale kan endres etter avtaleloven §36. Du kan alltids forsøke å reforhandle avtalen med kjøperen av båten, og foreslå at kjøpesummen betales, helt eller delvis i norske kroner, men så lenge dette blir dyrere for motparten er det tvilsomt om denne vil akseptere dette.

JURIDISKE PROBLEMER?

SEILmagasinet tilbyr abonnenter med båtrelaterte jusspørsmål gratis telefonkonsultasjon.

Advokatene Pål S. Jensen og Daniel Wikstøl i Zenit Advokater i samarbeid med SEILmagasinet tar opp juridiske problemstillinger for båtfolket og besvarer spørsmål to timer i uken, hver tirsdag og torsdag mellom klokken 09.00 og 10.00.

Henvendelser via båtjuss.no besvares på telefon med inntil én times gratis bistand. Skriftlig svar innenfor én time kan avtales for 1200 kroner inkl. mva.

Zenits advokater treffer du på telefon 33 31 67 68.

Relevant juridisk stoff for båtfolket finner du også på www.båtjuss.no. Her kan advokatene kontaktes skriftlig og du kan få inntil én times gratis advokatbistand.