Rankingregler

Oppdatert per 11. januar 2024.

2,01. Poengformel

Poeng i en regatta gis etter følgende formel:

P x V x D x A

2. Formelforklaring

P = Plasseringspoeng

V = Vekttall

D = Deltagerfaktor

A = Aldersfradrag

3. Plasseringspoeng

Poeng gis til de 12 beste innen hver av de aktuelle klassene i hver regatta.

 1. plass = 100 poeng
 2. plass = 80 poeng
 3. plass = 70 poeng
 4. plass = 60 poeng
 5. plass = 50 poeng
 6. plass = 40 poeng
 7. plass = 30 poeng
 8. plass = 25 poeng
 9. plass = 20 poeng
 10. plass = 15 poeng
 11. plass = 10 poeng
 12. plass = 5 poeng

4. Deltagerfaktor

I. I klasser med 1-2 startende, er deltagerfaktoren 0,3

II. I klasser med 3-4 startende, er deltagerfaktoren 0,5

III. I klasser med 5-6 startende, er deltagerfaktoren 0,7

IV. I klasser med 7-11 startende, er deltagerfaktoren 0,8

V. I klasser med 12–19 startende, er deltagerfaktoren 1,0

VI. I klasser med 20 startende eller mer, er deltagerfaktoren 1,2 og øker med 0,01 per deltager, således at 20 startende gir deltagerfaktor 1,20, 21 startende gir deltagerfaktor 1,21, 22 startende gir 1,22 osv.

VII. Starter det 24–35 båter i en kategori (singlehanded eller doublehanded) og båtene deles i to klasser, får begge klasser deltagerfaktor 1,0 selv om den ene av de to klassene har færre enn 12 startende båter. Har klassen med færrest båter 7 startende eller færre, gjelder dog pkt I.–IV for denne klassen. Pkt. VI gjelder uansett. Tilsvarende prinsipp gjelder dersom det starter fra 36–47 båter og disse båtene deles i tre klasser. Og så videre (48–59/4…).

5. Aldersfradrag

5.1 Poeng som oppnås i en regatta er gjeldende i fire år, men de er gjenstand for aldersfradag.

I. 1. år multipliseres oppnådde poeng med 1,0 (A=1)

II. 2. år mulitpliseres oppnådde poeng med 0,75 (A=0,75)

III. 3. år multipliseres oppnådde poeng med 0,5 (A=0,5)

IV. 4. år multipliseres oppnådde poeng med 0,25 (A=0,25)

V. 5. år multipliseres oppnådde poeng med 0 (A=0)

5.2 Det utdeles poeng med 1/10 dels desimal. 1/100 dels desimaler over 0,05 forhøyes.

6. Tellende regattaer

6.1 Innen 1. mai i inneværende år skal tellende ranking-regattaer være fastlagt.

6.2 Kun regattaer med egne single- eller doublehanded-klasser kan være poenggivende regattaer.

6.3 I prinsippet kan alle regattaer som oppfyller pkt. 6.2 være rankinggivende, men følgende krav må være oppfylt:

6.3.1 Arrangør må ha søkt SEILmagasinet om at den blir rankingtellende innen 15. april i inneværende år. For regattaer som foregår i tidsrommet 1. januar til 1. mai, blir fristen 1. november det foregående året.

6.3.2 Det må ha startet minimum 6 shorthanded-båter totalt i regattaen. Har det deltatt færre er regattaen ikke poenggivende.

6.3.3 Dersom resultatlisten er mangelfull eller foreligger senere enn 1 uke etter arrangementet, kan regattaen vurderes som ikke tellende.

6.3.4 Det kan ikke være andre tellende regattaer i samme distrikt med vekttall over 0,6 på samme tidspunkt om det skal arrangeres en regatta med vekttall 1 eller høyere.

6.4 Alle nye regattaer på SEILmagasinet Shorthanded Ranking får i utgangspunktet et vekttall på 0,5, men det står SEILmagasinet fritt til å justere dette. Følgende faktorer skal i så fall være med i vurderingen:

6.4.1 DELTAGELSE: Forventet deltagelse

6.4.2 BANELENGDE: Regattaens lengde

6.4.3 KVALITET: Kvaliteten på deltagerne

6.5 En regatta kan få økt eller redusert vekttall det påfølgende året. Vurdering vil være tilsvarende som i pkt. 6.4.1, 6.4.2 og 6.4.3.

6.6 Norske seilere som deltar i store utenlandske shorthandedregattaer får rankingpoeng etter sin plassering i klassen. Vekttallet i slike regattaer er 1. Vekttallet for et VM i shorthanded-seiling er 2,0 – et EM er 1,5.

7. Kriterier for automatisk økning/reduksjon av vekttall

7.1 For å øke vekttall fra 0,5 til 0,75 må minst ett av følgende kriterier være oppfylt:

7.1.1 DELTAGELSE: Antall deltagende båter må være flere enn: a) doublehanded: 40, b) singlehanded: 20

7.1.2 BANELENGDE: Regattabanen må ha en samlet distanse på over 75 n mil

7.1.3 KVALITET: Regattaen må ha hatt deltagelse av 8 eller flere av de 30 best rankete seilerne på det tidspunktet regattaen pågikk.

7.2 For å øke vekttallet fra 0,75 til 1,0 må følgende kriterier være oppfylt:

7.2.1 Minst to av punktene 7.1.1, 7.1.2. og7.1.3 må være oppfylt.

7.2.2 I tillegg må det tredje punktet, som ikke er av de anvendte i pkt. 7.2.1, være oppfylt som følger:

7.2.2.1 Antall deltagende båter må være større enn: a) doublehanded: 60 b) singlehanded: 30

7.2.2.2 Regattabanen må ha en samlet lengde på 150 n mil

7.2.2.3 Regattaen må ha hatt deltagelse av 12 eller flere av de 30 best rankete seilerne på det tidspunktet regattaen pågikk.

7.2.2.4 EKSTRA GOD DELTAGELSE: Dersom antall deltagende båter er flere enn a) doublehanded: 80 eller b) singlehanded 40 kan dette erstatte kravet i pkt. 7.2.2.2.

7.2.2.5 Regattaer med over 100 startende båter får automatisk vekttall 1,25 som et minimum, uavhengig av forhåndsannonsert vekttall.

7.3 Reduksjon i vekttall med 0,1 det påfølgende året vil bli foretatt dersom kriteriet:

7.3.1 DELTAGELSE: Antall deltagende båter er under

a) doublehanded: 30 båter

b) singlehanded: 10 deltagere

7.4 Ingen regattaer har lavere vekttall enn 0,5.

7.5 Etter reduksjon kan igjen vekttallet økes opp til nærmeste 1/4-dels tall ved oppfyllelse av pkt. 7.1 eller 7.2.

7.6 Punkt 7.1–7.3.1 er retningsgivende. SEILmagasinet kan overprøve dette gjennom særskilt vurdering i henhold til pkt 6.4.

7.7 NM-status gir automatisk vekttallet 1,25