TINGRETTEN: Tvisten i rettsaken skal avgjøres i Fredrikstad Tingrett.

Ingen skader på skrog på omtalt båt i rettsak

Dufours advokat hevder at båten omtalt i rettsaken hele tiden har vært sjødyktig.

Publisert Sist oppdatert

Hans  Chr. Steenstrup er advokat for Dufour omtalt i rettsaken i Fredrikstad, og ønsker å kommentere sakene som har blitt publisert på SEILmagasinet på nett og i blad. Advokaten beklager at Axel Nissen-Lie fra SEILmagasinet kun var i rettsalen under vitneforklaringen, og dermed ikke fått hele bildet, samt at det i artikkelen i bladet ble innhentet kommentarer fra konkurrerende verft og båtens konstruksjon.

 

E-posten er her gjengitt i sin helhet, uredigert.

Som prosessfullmektig for Dufour Yachts SA i saken for Fredrikstad tingrett mellom Halfdan Solberg og Dufour Yachts SA, og på vegne av Dufour, vil jeg få bemerke følgende:

• Seilmagasinets journalist var ikke til stede i retten hverken under partenes innledningsforedrag eller avsluttende prosedyrer.  Han fikk dermed ikke med seg Dufours argumentasjon direkte for den dømmende rett utover parts- og vitneutsagnene. Dette er beklagelig fordi journalisten dermed har fått et mangelfullt bilde av alle relevante forhold i saken.

• Dufour anførte prinsipalt at båten er konstruert slik at styrken og stivheten i skroget er basert på at skroget isolert er sterkt nok til å tåle de påkjenninger det kan bli utsatt for, i tillegg er det ytre skroget laminert fast med innerlineren rundt kjølfestet, motorrommet og røstjernene, og med  laminert innfesting av alle avstivende skott til skroget.  Dette er utført i samsvar med beskrivelser og tegninger godkjent av Bureau Veritas, Frankrike. Bureau Veritas har ikke tillagt innerlineren noen betydning ved sine styrkeberegninger av denne båttypen utover dette.

• Det er ikke konstatert eller påvist noen form for sprekkdannelser i lamineringen eller skottene som indikerer noen form for bevegelse mellom det ytre skrog og innerlineren gjennom de 7 sesonger båten har vært på vannet eller lagret på land.  Det er heller ingen sprekkdannelser i det utvendige skroget. Det er ikke påvist noen forskyvning eller endring av innerlinerens feste mot det ytre skroget, der innerlinerens overkant, møter skroget. Tilslutt danner dekket sammen med skrog og innlaminerte skott en sterk og solid konstruksjon. Derfor fastholder Dufour at denne båten er, og hele tiden har vært, sjødyktig.

• Sprekkdannelsen i forkant av kjølen fremstår som er et normalt vedlikeholdselement som ble avhjulpet med stramming av kjølboltene våren 2015, hvilket tydelig fremgikk av bilder tatt på forskjellige tidspunkter.

• Det er dermed misvisende når Seilmagasinet utelukkende fokuserer på mulig feil ved limingen av innerlineren til deler av skroget. Basert på det bildemateriale som foreligger, mener Dufour at den reparasjon som ble utført våren 2016, overhodet ikke hadde noen betydning for denne konkrete båt utover å tilføre båten ekstra vekt og eieren ekstra omkostninger.

• Det blir også misvisende når det stilles spørsmål til andre forhandlere/importører med fokus på innlimingen av innerlinere i deres båter, uten å nevne at lamineringen av innerlineren, båtens skott og dekket sammen utgjør de avgjørende elementer i styrkedelen av Dufours konstruksjon. Disse forhandleres svar er nødvendigvis preget av det spørsmålet som er stillet. Dermed blir svarene avgitt på sviktende premisser, selv om de fleste av forhandlerne var nokså forsiktige i sine kommentarer. 

• Det er ikke nevnt i reportasjene at saksøkeren, som sitt prinsipale krav, ønsker å heve kjøpet av en båt han har brukt i 7 sesonger, det vil si returnere båten til Dufour og motta kjøpesummen i retur med tillegg av lovens morarenter (for tiden 8,5% p.a.) fra kjøpstidspunktet i 2011, og uten fradrag for den fordel han har hatt ved bruken av båten. Dette kravet må sees opp mot at den rettsoppnevnte sakkyndige forklarte i retten at en eventuell reparasjon av innerlineren kunne utføres på ca. 80 timer med en totalkostnad på ca. kr 80.000 – 90.000 inkl. materialomkostninger.   Den sakkyndige anså heller ikke båten for å være sjøudyktig slik den fremstår i dag.  

• Tilslutt presiseres det at denne båttypen har nødvendige sertifikater fra februar 2009, utstedt av ICNN.

• I denne saken argumenteres det stadig med at båtens kjøl kan falle av. Det er riktig at noen båter fra andre produsenter av forskjellige årsaker har mistet kjølen de siste årene, men det presiseres at ingen av disse har vært produsert av Dufour.

Hans  Chr. Steenstrup

DUFOUR: Båten i rettsaken er en Dufour 405. Verftet har aldri hatt alvorlige problemer med kjølen.