PÅ SKJERM: Denne gangen skal ikke delegatene på seiltinget sitte og se på en skjerm. På tidenes første digitale seilting vil de selv bli å se på hverandres skjermer.
PÅ SKJERM: Denne gangen skal ikke delegatene på seiltinget sitte og se på en skjerm. På tidenes første digitale seilting vil de selv bli å se på hverandres skjermer.

Seilforbundet vil ta større samfunnsansvar

Norges Seilforbund har allerede markert seg i sitt miljøarbeid for havet, og på seiltinget 13. mars legges det frem en strategi- og handlingsplan som flagger at forbundet nå ønsker å innta en enda klarere rolle som samfunnsaktør.

Publisert Sist oppdatert

Fra å ha en visjon om at seiling skal være en attraktiv sommeraktivitet, har seilforbundet omformulert, spisset og konkretisert sin visjon i den nye strategi- og handlingsplanen for årene fremover. I den nye visjonen er seilforbundets samfunnsansvar trukket inn på en tydeligere måte.

Nå lyder visjonen:

«Seilglede for alle – i et rent hav!»

Hva visjonen innebærer, konkretiseres i underteksten:

«Inspirert av samspillet mellom aktivitet, teknologi og naturkrefter skal seiling skape glede, friluftsopplevelser, mestring og idrettsprestasjoner på en bærekraftig måte.»

Seks overordnete mål

GODT FORBEREDT: Guro Steine er foreslått som ny president, og som en av hovedaktørene bak den nye strategi- og handlingsplanen, vil hun være godt innforstått med hva hun går til.
GODT FORBEREDT: Guro Steine er foreslått som ny president, og som en av hovedaktørene bak den nye strategi- og handlingsplanen, vil hun være godt innforstått med hva hun går til.

For å kunne leve opp til denne visjonen, er det satt opp seks overordnete mål, og for å nå disse målene fremhever den nye planen seks områder som skal prioriteres i den kommende tingperioden. Disse seks punktene blir med andre ord hovedfokuset i arbeidet til det nye styret som skal velges.

Guro Steine har vært sentral i arbeidet med den nye strategi- og handlingsplanen, og hun er den som skal fremlegge den på tinget. At hun også er foreslått som seilforbundets nye president etter Jørgen Stang Heffermehl, innebærer at hun har et godt kjennskap til hvilke oppgaver hun går til.

Det den nye planen foreslår at seilforbundet skal prioritere i de kommende årene, dreier seg om å skape attraktive aktivitets- og opplæringstilbud, skape nye formater på arrangementer i tråd med hva seilerne vil ha og å øke rekruttering og seilaktivitet over hele landet. Toppidrett skal NSF fortsatt holde på med, og man skal jobbe for å gjøre seilsport mer synlig og kommersiell attraktiv.

Toleranse er et nytt ord som er kommet inn sammen med de øvrige grunnverdiene til NSF. I NSFs nye formålsparagraf heter det blant annet at: «All aktivitet skal bygge på grunnverdiene seilglede, fellesskap, toleranse og ansvarlighet».

Dette gjenspeiles også i et av de prioriterte områdene det nye styret i seilforbundet skal arbeide med: «Ha økt fokus på integrasjon og mangfold og legge til rette for at alle, uansett kjønn, funksjonsnivå og sosioøkonomisk bakgrunn, skal kunne ta del i seiling på egne premisser».

NSF skal også arbeide videre med å tydeliggjøre seilingen og idrettens rolle i det grønne skiftet. Og for å klare å utføre de prioriterte oppgavene, skal det nye styret sikre en effektiv og hensiktsmessig organisering og bemanning i NSFs administrasjon.

Denne siste prioriterte oppgaven er allerede i ferd med å bli oppfylt, for NSF har nylig ansatt Emilie Kathrin Vabø som ny bredde- og utdanningskonsulent. Stillingen tiltrer hun i august 2021.

Seiltinget kan følges direkte

For første gang i historien vil seiltinget foregå digitalt. Delegater fra 40 av NSFs 117 seilforeninger har meldt seg på til seiltinget og vil sitte hjemme foran hver sin skjerm. I tillegg vil de stemmeberettigete bestå av representanter fra tre seilkretser og det sittende styret.

Foruten strategi- og handlingsplanen, skal delegatene arbeide seg igjennom årsberetninger, regnskap, budsjett, innkomne forslag og valg.

Fire forslag er blitt fremmet for seiltinget, og et av dem kommer fra KNS som ønsker å innføre egne NM-medaljer til kvinnelige seilere etter visse kriterier. Alle klasseklubbene fremmer samlet et forslag om å innføre engangslisens igjen. Mange seilere i mange klasseklubber deltar i kun én regatta i året – som ofte er klassens NM – og klasseklubbene synes det er urimelig og deltagelseshemmende at de da skal bli avkrevd lisens for et helt år.

Seiltinget starter kl 10:00 lørdag 13. mars og kan følges direkte på Norges Seilforbunds Facebook-side. Tingforhandlingene avbrytes av et webinar kl 12:00. Det setter søkelyset på regattaer og arrangementer og vil vare i rundt regnet en time. Kl 13:30 fortsetter seiltinget. Det hele vil være tilgjengelig på NSFs Facebook-side.

Strategi- og handlingsplanen, årsrapport og andre tingdokumenter er å finne på NSFs nettside.