F¾rderseilasen 2008
F¾rderseilasen 2008

3 av 4 er mot startlisens

75% av 279 som har sagt sin mening, er imot at det skal være startlisens – selv om motivet for lisens er å bedre Norges Seilforbunds økonomi.

Publisert

Det kom kanskje ikke som noen stor overraskelse at utfallet av Veivalget i uke 46 ble et dundrende flertall mot lisens. Spørsmålsstillingen er unektelig litt i stil med det lisensutvalgets tallsmann, Vidar Utnes sier: Det blir som å spørre om du ville ha høyere toppskatt.

De færreste vil svare ja til det.

OMFATTENDE DEBATT. Ett er i alle fall sikkert – lisenssaken har skapt debatt og engasjement. Hele 105 debattinnlegg er til nå registrert her på seilmagasinet.no i anledning saken – og flere vil det helt sikkert bli!

Ikke minst etter at det er sådd tvil om gyldigheten av vedtaket som ble fattet på seiltinget i mars i år, der det ble vedtatt å innføre lisens som en prøveordning fra og med 2010.

Etter det SEILmagasinet erfarer er denne saken på vei til Norges Idrettsforbund for juridisk vurdering.

IKKE HØRING FRA KLASSEKLUBBER. Høringsfristen er 30. november kl 16:00, og 7. desember skal Norges Seilforbunds styre enes om lisensens endelige form og innhold. Høringsuttalelsene skal komme fra seilforeninger og seilkretser, men flere seilere har reagert på at ikke klasseklubbene også er invitert til å skulle kunne uttale seg.

SEILERNE VIL IKKE BETALE. SEILmagasinet har avholdt flere avstemninger i løpet av dette året. Flere av dem dreier seg om Norges Seilforbunds økonomi, og en rød tråd gjennom alle avstemningene er at det er en liten vilje blant seilerne selv til å ville betale og bidra til det det koster å organisere seilsporten i Norge.

SPONSOR OG STØTTE. Det overordnete ønsket fra norske seilere synes å være at inntektene skal komme i form av støtteordninger og sponsorinntekter.

Da vi spurte om hvordan NSF skal finansiere sin virksomhet, mente 83% at inntektene bør komme fra sponsorer og støtteordninger. 17% mente at inntekten bør komme fra kontingenter og lisenser.

VIL HA OL-SATSING. Da vi spurte om Norge bør delta i OL i seiling, svarte 78% ja, mens 22% mente vi ikke bør delta.

Det er grunn til å tro at de fleste som svarte ja, er inneforstått med at en OL-satsing nødvendigvis medfører kostnader. Dette mener man med konklusjon fra den forutgående spørsmålet, skal finansieres via sponsorer og støtte.

IKKE MEDLEMSSKAP I SEILFORENINGER. En annen inntekstkilde for dem som forsøker å organisere og gjøre noe for fellesskapet i norsk seilsport, er å få flest mulig seilere til å bli medlemmer av seilforeningene.

Flere medlemmer i seg selv gir hver enkelt seilforening bedre inntekt, og et forbund som består av mange medlemmer, stiller med sterkere kort i konkurransen med andre idretter når fellesinntekten/midlene fra stat og idrettsforbund skal fordeles til både bredde- og toppidrett.

Derfor spurte vi også en gang om det kunne være en idé om ikke alle om bord en båt som seiler i en regatta, bør være medlem av en seilforening? Nå er det slik at kun skipperen trenger å være det. Det er kun i NM det kreves medlemskap fra alle om bord.

Da var 81% i mot at alle om bord i en regatta bør ha et medlemskap i en seilforening. De resterende, 19%, syntes at det kunne være en god idé.

HVA SKAL NSF SELGE? Et flertall mener med andre ord at inntektene skal hentes fra sponsorinntekter og støtte, de skal ikke hentes fra kontingenter og lisenser og de skal ikke hentes inn gjennom økt krav til medlemsskap i seilforeninger.

Ut i fra en slik konklusjon reiser det seg så et helt opplagt spørsmål:

Hvis Norges Seilforbund skal leve av sponsorinntekter – hva skal de i så fall selge til sponsorene?